Pobierz PDFDrukuj

Konkurs na stanowisko główny księgowy w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 13/2019

Dyrektora Centrum Sportów Wodnych

w Dąbkach z dnia 3 września 2019 r.

Konkurs na stanowisko

główny księgowy w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

 

I.    Nazwa i adres jednostki:

Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76 -156 Dąbki

II.   Określenie stanowiska pracy:

Główny księgowy w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

III.    Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1.   Niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) spełnia jeden z poniższych warunków:


a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej

6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,

6) nieposzlakowana opinia.

2.   Dodatkowe:

1) min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu księgowości i finansów w jednostce sektora finansów publicznych,

2) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych,

3) umiejętność obsługi programów finansowo - księgowych,

4) rzetelność, sumienność, uczciwość, zaangażowanie i odpowiedzialność,

5) wysokie standardy etyczne,

6) umiejętność pracy w zespole.

IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jed­nostki dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki,
 3. sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki,
 4. zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabez­pieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
 5. opracowywanie projektów planów finansowych jednostki i ich zmian,
 6. dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie dyrektora jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzy­stania środków otrzymanych na wydatki z budżetu (państwa lub jednostki samorządu tery­torialnego),
 7. zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu docho­dów budżetowych,
 8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych,
 9. czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finan­sowym,
 10. zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
 11. zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki,
 12. wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki,
 13. sporządzanie sprawozdawczości podatkowej,

7) sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

8) należytą ochronę i zabezpieczenie danych osobowych zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE „RODO” oraz polityką ochrony danych osobowych                 w jednostce.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1) wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.

2) miejsce pracy: Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76 -156 Dąbki.

VI.  Wymagane dokumenty:

1.  list motywacyjny,

2.  Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

3.   kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność                          z oryginałem),

4.   kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5.  podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. podpisane pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie  do dostarczenia  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

8. wymagane dokumenty konkursowe powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76 -156 Dąbki do dnia 17 września 2019r.  do godz. 1500 (decyduje data i godzina wpływu do jednostki).

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko  Główny Księgowy w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach”.

Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i kwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku  Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76 -156 Dąbki na okres 3 miesięcy.

X. Informacje dodatkowe.

W przypadku  zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy.

XI. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach,

ul. Dąbkowicka 7, 76 -156 Dąbki

adres e-mail: csw@gminadarlowo.pl tel. 943445177

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji przez Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76 -156 Dąbki jest art. 22 i 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76 -156 Dąbki

- adres korespondencyjny: Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76 -156 Dąbki

- adres e-mail: csw@gminadarlowo.pl

Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76 -156 Dąbki, jednak nie dłużej niż przez 5 lat z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji na ww. stanowisko. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 


Data publikacji: 03.09.2019 (14:04)Data aktualizacji: 03.09.2019 (17:41)
Osoba publikująca: Marceli LichacyOsoba modyfikująca: Marceli Lichacy
Autor: Marceli Lichacyliczba wejść: 826

Przejdź do góry strony