§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Właścicielem przystani żeglarskiej Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach jest Gmina Darłowo. Zarządcą i administratorem jest jednostka samorządowa pn. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach.
 2. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach położone jest w Dąbkach przy ul. Dąbkowickiej 7, 76-156 Dąbki, zwane dalej „Centrum”.
 3. Władzę na terenie Centrum sprawuje dyrektor, który odpowiada za organizację, porządek i bezpieczeństwo na przystani.
 4. Na terenie Centrum obowiązuje przestrzeganie zasad ogólnie przyjętej etykiety żeglarskiej.
 5. Centrum jest obiektem sportowo - rekreacyjnym spełniającym funkcje:
 • bazy lokalowo - technicznej Centrum;
 • portu jachtowo-wędkarskiego
 • bazy szkoleniowo – sportowej
 • ośrodka życia żeglarskiego, sportowego i kulturalnego gminy Darłowo.
 1. Obszar Centrum obejmuje ogrodzony teren, zabudowania, nabrzeża, pomosty cumownicze.
 2. Przystań wyposażona jest w slip oraz dźwig do wodowania i wyciągania jednostek pływających.
 3. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego Regulaminu zarządca Centrum nie odpowiada.

§ 2

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników Przystani.
 2. Na nabrzeżu portowym mogą przebywać jedynie osoby korzystające z jednostek pływających lub mające zgodę obsługi Przystani.
 3. Na terenie Przystani zabrania się:
 • parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych;
 • mycia samochodów i innych pojazdów;
 • slipowania jednostek bez zgody pracowników Centrum;
 • korzystania z urządzeń i wyposażenia Centrum niezgodnie z ich przeznaczeniem i bez zgody osoby upoważnionej;
 • wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela;
 • przebywania nieletnich na terenie obiektu bez opieki rodziców lub opiekunów;
 • zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Centrum, wód basenu portowego oraz niszczenia elementów wyposażenia Centrum;
 • tarasowania dróg pożarowych, przejść oraz slipu
 • wędkowania;
 • kąpieli i skoków do wody z pomostów przystani żeglarsko-wędkarskiej;
 • rozpalania ognisk i biwakowania;
 • cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych łodzi bez zgody obsługi Centrum;
 • wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach pływających bez zgody obsługi Centrum (np. piaskowania kadłuba, szlifowania itp.)
 • picia alkoholu oraz przebywania w stanie po spożyciu alkoholu-zakaz nie dotyczy wydarzeń rozrywkowych organizowanych na terenie Centrum;
 • wykorzystywania – bez zgody Dyrektora Centrum- terenu Centrum jako miejsca prowadzenia działalności handlowej lub usługowej;
 • poruszania się rowerkami cztero oraz trzykołowymi (tzw. gokardami), rowerami, rolkami oraz deskorolkami po pomostach.
 1. W okresie roku kalendarzowego wyodrębnione są okresy:
 • sezon niski trwa od 1.10 do 30.04  - godziny funkcjonowania Centrum                       pn.-pt.: 07:00-15:00;
 • sezon średni twa od 01.05-15.06, 01.09-31.09 - godziny funkcjonowania Centrum                      pn.-sob.: 07:00-20:00; niedz.: 08:00 – 16:00;
 • sezon wysoki trwa od 16.06 do 31.08 - godziny funkcjonowania Centrum                      pn.-niedz.: 07:00-22:00.
 1. Nieograniczone prawo do przebywania na terenie Centrum w porze nocnej w okresie całego roku kalendarzowego mają:
 • Dyrektor Centrum;
 • inni pracownicy Centrum wykonujący czynności służbowe;
 • inne osoby, które uzyskały zgodę Dyrektora Centrum;
 • inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych;
 1. Nieograniczone prawo do przebywania w porze dziennej na terenie Centrum w okresie całego roku kalendarzowego mają:
 • goście i interesanci Centrum ;
 • pracownicy Centrum;
 • uczestnicy imprez organizowanych przez Centrum;
 1. Zgody na przebywanie na terenie Przystani w porze nocnej udziela Dyrektor lub upoważniony pracownik Centrum.
 2. W porze nocnej budynki i pomieszczenia Centrum pozostają zamknięte. Ich otwarcie wymaga obecności upoważnionego pracownika Centrum.
 3. Psy mogą przebywać na terenie Centrum na smyczy i w kagańcu, wyłącznie pod opieką właściciela. Na właścicielu spoczywa obowiązek usuwania nieczystości wynikających z pobytu psa na terenie Centrum oraz usunięcia szkód spowodowanych przez psa.
 4. Prawo wjazdu pojazdami mechanicznymi o masie całkowitej do 3,5 t na teren Centrum mają:
 • właściciele jednostek pływających stacjonujących na terenie Centrum;
 • pracownicy Centrum;
 • inne osoby za zgodą pracownika Centrum;
 • wjazd oraz postój pojazdu jest odpłatny;
 1. Wjazd pojazdu o masie całkowitej powyżej 3,5 t wymaga uzyskania zgody pracownika Centrum. Udzielający zgody może ustalić odrębną opłatę na wjazd i postój ww. pojazdu.
 2. Podczas imprez organizowanych na terenie Centrum prawo wjazdu samochodami i ilość miejsc postojowych może być ograniczona lub parking oraz plac manewrowy mogą być całkowicie wyłączone z użytkowania.
 3. Na terenie Centrum pojazdy mogą się poruszać z prędkością max. 20 km/h
 4. Pozostawienie pojazdów dłuższy okres wymaga zgody obsługi Centrum;
 5. Zarządca Centrum nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w okresie postoju pojazdów lub przyczep na terenie Centrum.

 

§ 3

POSTÓJ JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH NA TERENIE PRZYSTANI

 1. Przystań Centrum Sportów Wodnych jest w stanie przyjąć jednostki o szerokości kadłuba do 2,5 m, długości do 10 mb oraz zanurzeniu do 70 cm.
 2. Mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do przystani spowodowane okresowymi zmianami poziomu wody w jeziorze.
 3. Prawo do zatrzymania się w przystani Centrum przysługują jednostkom pływającym o ile pozwala na to miejsce.
 4. Postój jednostek pływających powinien odbywać się według następującej procedury:
 • zatrzymanie się w basenie portowym i zgłoszenie postoju u pracownika Centrum;
 • zajęcia wyznaczonego przez pracownika Centrum miejsca przy pomoście;
 • dokonania opłaty postojowej;
 1. Załatwienie wszelkich formalności związanych z postojem jednostek pływających i uiszczeniem opłat należy dokonać niezwłocznie po zacumowaniu (aktualny cennik ogłaszany jest co roku (może się zmienić również w trakcie trwania sezonu żeglarskiego), dostępny jest w gablotach informacyjnych, w biurze Centrum oraz na stronie internetowej www.csw.gminadarlowo.pl).
 2. Użytkownicy wszystkich jednostek pływających, które wchodzą po raz pierwszy na teren Przystani mają obowiązek zgłoszenie tego faktu pracownikowi Centrum. Powyższe dotyczy również jednostek slipowanych i wywożonych z terenu Centrum transportem kołowym.
 3. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie obsługi Przystani załoga zobowiązana jest przycumować jednostkę na wskazane miejsce postoju . W przypadku braku kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń, obsługa Centrum może dokonać zastępczego przesunięcia jednostki w inne miejsce.
 4. Każdorazowe wodowanie (slipowanie) może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody pracownika Centrum. Wodowanie bądź wyciąganie jednostek jest wykonywane zawsze w obecności właściciela jednostki. Opłata za slipowanie jest regulowana przed wykonaniem usługi wg. obowiązującego cennika.
 5. Przystań Centrum Spotów Wodnych udostępnia usługę wodowania jednostek pływających dźwigiem. Chęć korzystania z dźwigu należy uprzednio zgłosić do obsługi przystani. Prace przy dźwigu wykonuje tylko przeszkolony pracownik przystani. Opłata za korzystanie z dźwigu regulowana jest przed wykonaniem usługi wg. obowiązującego cennika.
 6. Obsługa Centrum nie ma obowiązku organizacji pracy przy wodowaniu, wyciąganiu oraz slipowaniu jednostek pływających.
 7. Każdy rezydent zobowiązany jest do utrzymania porządku wokół swojej jednostki podczas postoju przy nabrzeżu, na lądzie i w hangarze.
 8. Obsługa przystani uprawniona jest do kontroli:
  - uprawnień osób prowadzących jednostki pływające,
  - wyposażenia ratunkowego i stanu technicznego jednostek pływających.
  - do wydania zakazu wyjścia z portu, jeżeli jacht lub załoga nie spełnia przepisów regulaminu, względnie z przyczyn związanych z bezpieczeństwem  żeglugi.
  - nie dopuścić do wypłynięcia z Przystani osób niestosujących się do określonych zarządzeń, lub przepisów, a zamierzających wypłynąć z portu pomimo wydanego zakazu, lub znajdujących się w widocznym stanie nietrzeźwości.
 9. Wpłynięcie na teren przystani lub korzystanie z usług przystani równoznaczne jest z akceptowaniem niniejszego regulaminu.

§ 4

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Na terenie Centrum obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony p-poż..
 2. W przypadku zaistnienia awaryjnej lub zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, każdy kto jest świadkiem takiego zdarzenia winien natychmiast zareagować i osobiście powiadomić:
 • obsługę Przystani;
 • Pogotowie Ratownicze nr tel. 999;
 • Straż Pożarną nr tel. 998;
 • zadzwonić na telefon alarmowy nr 112.
 1. Obsługa Centrum organizuje i kieruje akcją ratowniczą i w tym celu ma prawo wezwać do pomocy wszystkie osoby znajdujące na terenie Centrum.
 2. Osoby wezwane do akcji ratowniczej muszą bezzwłocznie dostosować się do poleceń kierującego akcją.
 3. Pierwsza osoba, która zauważy pożar winna przystąpić do gaszenia pożaru dostępnymi środkami i natychmiast powiadomić obsługę Centrum.
 4. Dalsze działania winny odbywać się zgodnie z Instrukcją Przeciwpożarową.
 5. Na terenie Centrum powinny znajdować się odpowiednie środki gaśnicze, za których stan odpowiedzialny jest zarządca Centrum.
 6. W razie zauważenia bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego na wodzie, należy przede wszystkim organizować pomoc przy pomocy dostępnych środków.
 7. Środkami do ratowania życia ludzkiego na wodzie są:
 • koła ratunkowe;
 • bosaki;
 • łodzie wiosłowe i motorowe;
 • kamizelki ratunkowe;
 1. Środki te pozostają pod nadzorem obsługi Centrum.
 2. Na obszarze Centrum obowiązuje zakaz:
 • spuszczania do wody ścieków zęzowych – zaolejonych
 • spuszczania zużytego oleju silnikowego do wody, ziemi i kratek ściekowych
 • spalania silnie dymiących i trujących substancji.
 • używania na jachtach w Porcie kuchenek elektrycznych , grzałek elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzewczych.
 • pozostawiania bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych, zarówno na jachtach, jak na terenie Portu.
 • korzystania z otwartego ognia (ogniska, grille, wędzarnie przenośne ,itp.) na terenie przystani, pomostach i jachtach na przystani.
 • Ogniska mogą być rozpalane tylko w wyznaczonych miejscach, wyłącznie za zgodą obsługi przystani.
 • Rozpalania grilli, wędzarni na terenie Przystani.
 • Poruszania się po pomostach gokardami, rowerami trzy i czterokołowymi, rolkami oraz deskorolkami.
 • Wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela.
 • Niszczenia terenów zielonych.
 1. Zużyty olej silnikowy i zaolejoną wodę zęzową należy zlewać do odpowiedniego pojemnika po uzgodnieniu z obsługą Przystani.
 2. Odpadki należy wrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
 3. Obsługa Centrum ma obowiązek uniemożliwić prowadzenia jakichkolwiek czynności mogących spowodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz nakazać usunięcie powstałych z tego tytułu szkód.

§ 5

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Zarządca Centrum w ograniczonym zakresie ponosi odpowiedzialność za minie znajdujące się na terenie Centrum.
 2. Ubezpieczenie mienia znajdującego się na terenie Centrum leży po stronie właściciela.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na obszarze Centrum obowiązują zarządzenia oraz przepisy odpowiednich władz i urzędów państwowych, sportowych oraz Zarządcy Centrum.
 2. Nad przestrzeganiem Regulaminu mają pieczę Dyrektor oraz obsługa Centrum.
 3. Dyrektor Centrum ma prawo odmówić cumowania lub świadczenia innych usług portowych na rzecz danego jachtu lub osób bez podawania  przyczyn takiej decyzji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Centrum.
 5. Osoby nieprzestrzegające powyższych ustaleń będą zmuszone do opuszczenia terenu Centrum, a za wyrządzone szkody poniosą odpowiedzialność materialną.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Centrum Sportów Wodnych

 

CENNIK CENTRUM SPORTÓW WODNYCH W DĄBKACH

 

Usługi podstawowe

 

USŁUGA

CENA

 

Cumowanie do 1 godziny.

bezpłatnie

 

Cumowanie do 5 godzin

do 7,0 mb

6.00 zł

 

powyżej 7 mb

7.00 zł

 

powyżej 9 mb

8.00 zł

 
 
 

Cumowanie za dobę - jacht żaglowy/motorowy

do 7 mb

15.00 zł

 

 

powyżej 7 mb

20.00 zł

 
 
 

powyżej 9 mb

30 zł

 
 
 

Cumowanie za miesiąc - jacht żaglowy/motorowy - dotyczy rezydentów związanych umowami

do 7 mb

160.00 zł

 

powyżej 7.0 mb

210.00 zł

 
 
 
 

powyżej 9 mb

310.00 zł

 
 

Cumowanie za miesiąc - łódź wiosłowa/silnikowa wędkarska -dotyczy rezydentów związanych umowami

do 5 mb

110 zł

 
 

Postój przyczepy podłodziowej

miesiąc

50,00 zł

 

Slipowanie - jacht żaglowy/motorowy/łódź wędkarska

do 7,0 mb

20,00 zł

 

powyżej 7 mb

30,00 zł

 

Wodowanie/wyciąganie jachtu przy pomocy dźwigu:

dźwig

150,00 zł

 

Zimowanie na wolnym powietrzu Dotyczy rezydentów związanych umowami / za miesiąc

do 7 mb

80,00 zł

 
 

powyżej 7 mb

100,00 zł

 

powyżej 9 mb

130,00 zł

 
 

Zimowanie w hangarze                       Dotyczy rezydentów związanych umowami / za miesiąc

do 7 mb

120,00 zł

 
 

powyżej 7 mb

160,00 zł

 

powyżej 9 mb

210,00 zł

 
 
       

Usługi dodatkowe

 

Ogłoszenie do formatu A4 na tablicy ogłoszeń

14 dni

30,00 zł

 

Wyłożenie ulotek reklamowych w stojaku na ulotki

14 dni

30,00 zł

 

Wynajem sali dydaktycznej

1 h

50,00 zł

 

Parkowanie samochodu

1 h

5,00 zł

 

1 dzień

50,00 zł

 

Prysznic

5 min.

5.00 zł/osoba

 

Tankowanie wody na jacht

do 100 l.

5 zł

 

100- 300 l.

10 zł

 
   

Rejsy wycieczkowe po jeziorze Bukowo m/s "Milka"

 

Bilet normalny

1 os.

18,00 zł

 

Bilet ulgowy – emeryci i renciści

1 os.

16,00 zł

 

Bilet ulgowy – uczniowie i studenci

1 os.

14,00 zł

 

Grupy powyżej 10 osób.

1 os.

14,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Centrum Sportów Wodnych

 

WZÓR UMOWY NAJMU MIEJSCA POSTOJOWEGO

 

 

UMOWA NAJMU
MIEJSCA POSTOJOWEGO
nr CSW/………./………..

 

 

zawarta w dniu ……………..… w Dąbkach

pomiędzy

Centrum Sportów Wodnych

z siedzibą w Dąbkach, przy ul. Dąbkowickiej 7, 76-156 Dąbki

reprezentowanym przez: Marcelego Lichacego - Dyrektora Centrum Sportów Wodnych

zwanymi w dalszej części Wynajmującym

a

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Najemcą

Telefon kontaktowy: ………………………………  

Adres email: …………………………………………..  

 

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

 

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie miejsca postojowego dla jachtu/motorówki

 

Numer miejsca postojowego: ………………………        

typ/model: ……………………     

o nazwie : …………………..       

numerze rejestracyjnym: ………………..          

długości pokładu - ………………

szerokości pokładu - …………………..   

zanurzeniu - …………………..    

 

na przystani Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach przy ul. Dąbkowickiej 7.

 1. Najemca oświadcza, iż posiada tytuł prawny do rozporządzania jachtem/motorówką.
 2. Najemca oświadcza, że jednostka w czasie wyłączonym z eksploatacji (stacjonowania na lądzie) przechowywana będzie na PRZYCZEPIE Najemcy.

 

Nazwa przyczepy

 

Numer seryjny

 

Numer rejestracyjny

 

 

 

 1. Niewskazanie przez Najemcę wszystkich informacji o których mowa w pkt. 1 i 3 zwalnia Wynajmującego z odpowiedzialności za przechowywany sprzęt

 

§2

WARUNKI UMOWY

 

 1. Niniejszą umowę zawarto na czas określony od …………….. do ………………………
 2. Najemca zobowiązany jest do usunięcia jachtu/motorówki niezwłocznie po ustaniu stosunku najmu, jednak nie później niż w terminie 7 dni liczonym od dnia wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w punkcie poprzedzającym, Wynajmującemu przysługuje prawo do usunięcia jachtu/motorówki z miejsca postojowego i przekazania odpowiedniemu podmiotowi na przechowanie na koszt i ryzyko Najemcy. Wydanie Najemcy dokumentów uprawniających do odebrania jachtu/motorówki od przechowawcy nastąpi wyłącznie po zwróceniu Wynajmującemu kosztów usunięcia oraz oddania na przechowanie.
 4. W przypadku pozostawania jachtu/motorówki Najemcy na przystani Wynajmującego, bez wymaganego tytułu prawnego, Najemca obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia tytułem bezumownego korzystania z miejsca postojowego w wysokości określonej w cenniku Centrum Żeglarskiego.

 

 

 

§3

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

 

 1. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami, przestrzegając przepisów bhp i ppoż., a także w sposób niezakłócający działalności najemców sąsiadujących z przedmiotem najmu innych najemców.
 2. Najemca oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Przystani Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach oraz obowiązującego cennika opłat, który znajduje się na stronie internetowej www.csw.gminadarlowo.pl.
 3. Najemca zobowiązuje się do ubezpieczenia jachtu/motorówki oraz wyposażenia od kradzieży i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenia przyczepy na której będzie przechował jednostkę na lądzie.
 4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy jest on zobowiązany odpowiednio do dokonania naprawy na własny koszt lub do pokrycia szkody.
 5. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.
 6. Najemca jest zobowiązany do oddania przedmiotu najmu po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie
 7. Najemca bierze na siebie odpowiedzialność za swoje mienie w czasie wyłączenia jednostki z eksploatacji (stacjonowanie na lądzie) jak i w czasie sezonu, gdy jednostka zacumowana jest na wodzie.
 8. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania w należytym stanie technicznym przyczepy służącej do ustawiania jachtu/motorówki na lądzie i transportowania po lądzie.
 9. Przez stan należyty strony rozumieją stan, w którym sanie nie zagrażają bezpieczeństwu osób pracujących przy wodowaniu jachtu/motorówki i transportowaniu po lądzie,
 10. W przypadku, gdy stan techniczny przyczepy nie spełnia wymagań opisanych w punkcie poprzedzającym, pracownicy Wynajmującego mogą odmówią wykonywania czynności przy jachcie/motorówce.
 11. Na czas trwania rejsu Najemca może pozostawić samochód na parkingu przystani. Pozostawienie samochodu na okres dłuższy niż 1 dzień należy zgłaszać w bosmanacie, a także uzgodnić miejsce postoju auta. W okresie letnim ( lipiec-sierpień) parking przystani może być czasowo wyłączany z użytkowania.
 12. Po zwodowaniu jachtu/motorówki odprowadzone na miejsce przechowywania przyczepę Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć przed kradzieżą. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za pozostawione mienie, w tym za mienie niezabezpieczone przed kradzieżą lub uszkodzeniem.

 

§4

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 

 1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy przedmiot najmu określony w § 1 umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez cały czas trwania umowy.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad przedmiotu najmu, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie z umową.
 3. Wynajmujący zapewni Najemcy dostęp do urządzeń sanitarnych znajdujących się na terenie Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach. Wynajmujący jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim na czas nieobecności najemcy.
 4. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego używać loga i nazwy Centrum Sportów Wodnych.

 

§5

OPŁATA

 

 1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu z góry opłatę w kwocie …………..….. zł brutto

(tj. cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami) zgodnie z opłatami obowiązującymi w cenniku opłat na 2019, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, przelewem na niżej podane konto wynajmującego: 60 8566 0003 0115 2478 2000 0001 na podstawie faktury VAT lub w sposób gotówkowy/bezgotówkowy w kasie przystani.

 1. Zapłata po terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Wynajmującego.
 3. Uiszczona przez Najemcę zapłata w pierwszej kolejności zaliczona zostanie na poczet odsetek za zwłokę, o których mowa w ust. 2.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia opłat za przedmiot najmu. W takim przypadku Najemca otrzyma cennik z nowymi stawkami opłat. Najemca może wypowiedzieć umowę najmu w terminie miesięcznym od daty otrzymania nowego cennika.
 5. Najemca upoważnia wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy faktury.

 

§6

ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku niewypełnienia przez Najemcę jego obowiązków określonych w § 5 umowy.
 2. W razie rozwiązania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Najemca nie jest odpowiedzialny za zużycie rzeczy będące wynikiem prawidłowego używania.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Regulaminu Przystani Jachtowej Centrum Sportów Wodnych oraz kodeksu cywilnego.
 3. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Przystani Jachtowej Wynajmującego, jego treść jest mu znana oraz zobowiązuje się do przestrzegania regulacji w nim zawartych.
 4. Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego na piśmie o każdej zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania, iż nastąpiło prawidłowe doręczenie przesyłki pod adres Najemcy wskazany w umowie.
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Najemców i jednym dla Wynajmującego.

 

 

 

Najemca

 

Wynajmujący


Data publikacji: 21.07.2017 (12:13)Data aktualizacji: 11.02.2020 (11:06)
Osoba publikująca: Marceli LichacyOsoba modyfikująca: Marceli Lichacy
Autor: Marceli Lichacyliczba wejść: 878
11 lut 2020 (11:06)Marceli Lichacy»Regulamin
11 lut 2020 (11:04)Marceli Lichacy»Regulamin
11 lut 2020 (11:02)Marceli Lichacy»Regulamin
30 sie 2019 (12:07)Marceli Lichacy»Regulamin
21 lip 2017 (12:13)Marceli Lichacy»Regulamin

Przejdź do góry strony